Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej ,,RODO’’), Szkoła Podstawowa im. Henryka Sieniewicza w Gorzkowicach przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1.  Administratorem danych osobowych w Szkole im. Henryka Sienkiewicz w Gorzkowicach jest Dyrektor Szkoły
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Kuliński Oskar
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: informacja dostępna na stronie internetowej http://www.bip.spgorzkowice.wikom.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  2. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO,.
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sinkiewicza w Gorzkowicach z siedzibą przy ul. Kościelnej 26, 97-350 Gorzkowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gorzkowice.pl , tel. 44 681 80 06.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, zejście na plac szkolny, korytarz szatni, korytarz stołówki, halę sportową, klatki schodowe, korytarze szkolne, a także wjazd na parking przy hali sportowej, płytę boiska Orlik, budynek sanitarno-szatniowy Orlik. Monitoring nie obejmuje: sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, stołówki szkolnej, kabin szatni oraz pomieszczeń socjalnych.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
odpowiada: Arkadiusz Krasoń
data: 22-09-2020
wytworzył: Anna Wędzonka
data: 22-09-2020
data: 22-09-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-09-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 75